AECountStarAggrFunction Member List

This is the complete list of members for AECountStarAggrFunction, including all inherited members.
AcceptVisitor(AENodeVisitor &in_visitor)AECountStarAggrFunction [virtual]
AECountStarAggrFunction()AECountStarAggrFunction
AECountStarAggrFunction(const AECountStarAggrFunction &in_other)AECountStarAggrFunction
AENode()AENode [protected]
AENode(const AENode &in_other)AENode [protected]
AETerminalExprT()AETerminalExprT< AEValueExpr > [inline, protected]
AETerminalExprT(const AETerminalExprT &in_other)AETerminalExprT< AEValueExpr > [inline, protected]
AEValueExpr()AEValueExpr [protected]
AEValueExpr(const AEValueExpr &in_other)AEValueExpr [protected]
Clone() const AECountStarAggrFunction [virtual]
CreateHasher(simba_uint32 in_seed) const AEValueExpr [virtual]
GetAggrFunctionID() const AECountStarAggrFunction
GetAsAggrFunction()AEValueExpr [virtual]
GetAsAggrFunction() const AEValueExpr [virtual]
GetAsBinaryValueExpr()AEValueExpr [virtual]
GetAsBinaryValueExpr() const AEValueExpr [virtual]
GetAsBooleanExpr()AENode [virtual]
GetAsBooleanExpr() const AENode [virtual]
GetAsColumn()AEValueExpr [virtual]
GetAsColumn() const AEValueExpr [virtual]
GetAsCountStarAggrFunction()AECountStarAggrFunction [virtual]
GetAsCountStarAggrFunction() const AECountStarAggrFunction [virtual]
GetAsCustomAggregateFn()AEValueExpr [virtual]
GetAsCustomAggregateFn() const AEValueExpr [virtual]
GetAsCustomScalarFn()AEValueExpr [virtual]
GetAsCustomScalarFn() const AEValueExpr [virtual]
GetAsDefault()AEValueExpr [virtual]
GetAsDefault() const AEValueExpr [virtual]
GetAsIntervalLiteral()AEValueExpr [virtual]
GetAsIntervalLiteral() const AEValueExpr [virtual]
GetAsLiteral()AEValueExpr [virtual]
GetAsLiteral() const AEValueExpr [virtual]
GetAsParameter()AEValueExpr [virtual]
GetAsParameter() const AEValueExpr [virtual]
GetAsProxyColumn()AEValueExpr [virtual]
GetAsProxyColumn() const AEValueExpr [virtual]
GetAsQueryOperation()AENode [virtual]
GetAsQueryOperation() const AENode [virtual]
GetAsRelationalExpr()AENode [virtual]
GetAsRelationalExpr() const AENode [virtual]
GetAsScalarFn()AEValueExpr [virtual]
GetAsScalarFn() const AEValueExpr [virtual]
GetAsSearchedCase()AEValueExpr [virtual]
GetAsSearchedCase() const AEValueExpr [virtual]
GetAsSearchedWhenClause()AEValueExpr [virtual]
GetAsSearchedWhenClause() const AEValueExpr [virtual]
GetAsSetClause()AENode [virtual]
GetAsSetClause() const AENode [virtual]
GetAsSetClauseList()AENode [virtual]
GetAsSetClauseList() const AENode [virtual]
GetAsSimpleCase()AEValueExpr [virtual]
GetAsSimpleCase() const AEValueExpr [virtual]
GetAsSimpleWhenClause()AEValueExpr [virtual]
GetAsSimpleWhenClause() const AEValueExpr [virtual]
GetAsStatement()AENode [virtual]
GetAsStatement() const AENode [virtual]
GetAsUnaryValueExpr()AEValueExpr [virtual]
GetAsUnaryValueExpr() const AEValueExpr [virtual]
GetAsValueExpr()AEValueExpr [virtual]
GetAsValueExpr() const AEValueExpr [virtual]
GetAsValueList()AENode [virtual]
GetAsValueList() const AENode [virtual]
GetCatalogName(simba_wstring &out_catalogName) const AEValueExpr [virtual]
GetChild(simba_size_t in_index)AETerminalExprT< AEValueExpr > [inline, virtual]
GetChild(simba_size_t in_index) constAETerminalExprT< AEValueExpr > [inline, virtual]
GetChildCount() constAETerminalExprT< AEValueExpr > [inline, virtual]
GetChildren()AENode
GetCollatingCoercibility() const AEValueExpr [virtual]
GetCollation() const AEValueExpr [virtual]
GetColumnMetadata() const AEValueExpr [virtual]
GetColumnSize() const AEValueExpr [virtual]
GetLabel(simba_wstring &out_label) const AEValueExpr [virtual]
GetLogString() const AECountStarAggrFunction [virtual]
GetMaterializedExpr() const AEValueExpr [inline]
GetMetadata() const AECountStarAggrFunction [virtual]
GetName(simba_wstring &out_name) const AEValueExpr [virtual]
GetNodeType() const AECountStarAggrFunction [virtual]
GetParent() const AENode
GetQColName(AEQColumnName &out_qColName)AEValueExpr
GetRoot()AENode
GetSchemaName(simba_wstring &out_schemaName) const AEValueExpr [virtual]
GetSearchable() const AEValueExpr [virtual]
GetTableName(simba_wstring &out_tableName) const AEValueExpr [virtual]
GetUpdatable() const AEValueExpr [virtual]
IColumn()IColumn [inline, protected]
IsAutoUnique() const AEValueExpr [virtual]
IsBinaryValueExpr() const AEValueExpr [virtual]
IsBooleanExpr() const AENode [virtual]
IsCaseSensitive() const AEValueExpr [virtual]
IsDynamicParameterExpr() const AEValueExpr [inline]
IsEqual(const AENode *in_another) const AENode [protected, virtual]
IsEquivalent(const AENode *in_another) const AENode [virtual]
IsEquivalentToNull() const AEValueExpr [inline]
IsNullable() const AEValueExpr [virtual]
IsQueryOperation() const AENode [virtual]
IsRelationalExpr() const AENode [virtual]
IsSortable() const AEValueExpr [virtual]
IsStatement() const AENode [virtual]
IsUnaryValueExpr() const AEValueExpr [virtual]
IsUnnamed() const AEValueExpr [virtual]
IsValueExpr() const AEValueExpr [virtual]
LogColumn(ILogger *in_log) const AEValueExpr [virtual]
m_colMetadataAEValueExpr [protected]
m_isDynamicParameterExprAEValueExpr [protected]
m_isEquivalentToNullAEValueExpr [protected]
m_typeMetadataAEValueExpr [mutable, protected]
MatchName(const AEQColumnName &in_qColName, bool in_unquotedCaseSensitive, bool in_quotedCaseSensitive)AEValueExpr
Release()AEValueExpr [inline]
Retain()AEValueExpr [inline]
SetDynamicParameterExpr(bool in_isDynamicParameterExpr)AEValueExpr
SetIsEquivalentToNull(bool in_isEquivalentToNull)AEValueExpr [inline, protected]
SetMaterializedExpr(ETValueExpr *in_valueExpr)AEValueExpr [inline]
SetName(const simba_wstring &in_name)AEValueExpr
SetParent(AENode *in_node)AENode
UpdateMetadata(Simba::SQLEngine::DSIExtDataEngineContext *in_deContext)AEValueExpr [virtual]
Validate()AENode [virtual]
~AECountStarAggrFunction()AECountStarAggrFunction [virtual]
~AENode()AENode [virtual]
~AETerminalExprT()AETerminalExprT< AEValueExpr > [inline, virtual]
~AEValueExpr()AEValueExpr [virtual]
~IColumn()IColumn [inline, virtual]

Generated on Wed May 17 14:21:16 2017 for SimbaEngine 10.1.3.1011 by simba